Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:
Στην ιστοσελίδα shop.oroskopos.gr βρίσκεται το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) του διαδικτυακού τόπου www.oroskopos.gr της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Newsphone Hellas SA» (καλούμενη  εφεξής εν συντομία «η Εταιρεία»), με αρ. ΓΕΜΗ 123788460000, η οποία εδρεύει στην  Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου  Θησέως., αριθμ. 280, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 094433327, τηλ.  2109472013, fax 2109472223, e-mail  shop.oroskopos.gr .

 

Οι παρόντες όροι χρήσης και συναλλαγής του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο που διέπει κάθε συναλλαγή σχετική με τα αναφερόμενα προς πώληση προϊόντα μας που καταρτίζεται μεταξύ της Εταιρείας μας και των χρηστών που εισέρχονται στην ιστοσελίδα μας – καταναλωτών και περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της Εταιρείας μας, βάσει του ειδικού νομικού πλαισίου που ισχύει για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τις ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα και υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες – καταναλωτές μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Οι καταναλωτές οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων και εφόσον συναλλάσσονται με την Εταιρεία τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Κυριακή Ανωμερίτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά 66.

 

Οι χρηστές που εισέρχονται στην ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τους παρόντες όρους χρήσης, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και έχουν ενημερωθεί για όλα όσα αναφέρονται σε αυτούς πριν προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία μας. Αν κάποιος χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε από τους περιλαμβανόμενους όρους χρήσης, οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από οποιαδήποτε υπηρεσία αυτό παρέχει.
Συνεπώς, πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός ηλεκτρονικού μας καταστήματος, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης και ότι τους αποδέχεσθε καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την Εταιρεία μας μέσω του Καταστήματος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

 

Τόσο η Εταιρεία μας όσο και οι χρήστες της ιστοσελίδας μας δηλώνουν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με το περιεχόμενό τους. Εάν κάποιος χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας έχει οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης ή χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία μας και να επικοινωνεί με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλ. 210 94 72 013 (αστική χρέωση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση shop@oroskopos.gr .

 

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής της Εταιρείας μας, έχει καταχωριστεί σε κάποιο προϊόν του ηλεκτρονικού μας καταστήματος οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία, όπως ενδεικτικά για την τιμή του, τα χαρακτηριστικά κ.ο.κ., η Εταιρεία δηλώνει ότι θα φροντίσει άμεσα για την διόρθωση του σφάλματος και για την ενημέρωση των χρηστών. Η Εταιρεία δηλώνει ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή εκ παραδρομής σφαλμάτων στην καταχώριση των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Κατά τα λοιπά, πέραν των παρόντων  όρων χρήσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο, έστω και αν δεν προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ:

 

Η Εταιρεία μας αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή (προμηθευτή) έναντι του καταναλωτή (χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
Η Εταιρεία μας παρέχει στους χρήστες που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τις ακόλουθες πληροφορίες ΠΡΙΝ δεσμευτούν με την αγορά εξ αποστάσεως με ευκρινή και κατανοητό τρόπο:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τα οποία είναι διαθέσιμα ανά κατηγορία και ανά προϊόν. Ο χρήστης που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να τα πληροφορηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας και κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Συγκεκριμένα, σε κάθε προϊόν που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει η φωτογραφία του, περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του, η συνολική τιμή αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τυχόν τέλους, καθώς και τα έξοδα αποστολής του. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τις τιμές των προϊόντων της, τροποποιώντας στην ιστοσελίδα της τις τιμές που υπάρχουν για το κάθε ένα προϊόν.
β) την ταυτότητα της Εταιρείας μας (εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, κ.α.),
γ) την γεωγραφική διεύθυνση όπου η Εταιρεία μας είναι εγκατεστημένη και τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεμοιοτυπίας (fax) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτή διαθέτει, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος γρήγορα και αποτελεσματικά,
δ) την συνολική τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τυχόν τέλους, καθώς και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη, ή όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις.                      Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει επιβαρύνσεις ή άλλες τυχόν δαπάνες, για τις οποίες η Εταιρεία μας δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης για τις εν λόγω πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες.
ε) τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η εταιρεία μας αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα,
στ) όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (σύμφωνα με τον όρο 6 Ι του παρόντος).
ζ) την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης των χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή, όποτε το ζητήσει η Εταιρεία μας.
Οι ανωτέρω πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξ αποστάσεως σύμβασης πώλησης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μέρων.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι οι παρόντες όροι χρήσης είναι ακριβείς και εν ισχύ και ότι όλες οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι ακριβή και πλήρη.
Για οποιοδήποτε παράπονο ή διαμαρτυρία των χρηστών (καταναλωτών), η Εταιρεία μας λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή παραπόνων (τηλ. 2109472013) (αστική χρέωση), στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι χρηστές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος για την επίλυση προβλημάτων.

 

Παραγγελίες – Πληρωμές

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί απο την ισχύουσα νομοθεσία. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, έχει ο χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας εφόσον έχει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Παραγγελίες οι οποίες πραγματοποιούνται από δικαιοπρακτικώς ανίκανα πρόσωπα, είναι άκυρες και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, επιφυλασσομένης της Εταιρείας να ζητήσει τυχόν ζημία που επήλθε από την ακυρότητα από το πρόσωπο με το οποίο συναλλάχθηκε.
Η διαδικασία της υποβολής παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Α) Η υποβολή παραγγελίας απαιτεί την ενεργοποίηση ενός εικονιδίου επιλογής με τον τίτλο «Αγόρασέ το» κάτω από το κάθε προϊόν του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Β) Συμπλήρωση ειδικής online φόρμας παραγγελίας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Αγοραστή, τα οποία πρέπει να είναι έγκυρα (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Γ) Σε περίπτωση που ο Παραλήπτης του προιόντος της παραγγελίας δεν είναι ο ίδιος με τον Αγοραστή, απαιτουνται τα πλήρη στοιχεία του Παραλήπτη και θα ζητηθούν από τον Αγοραστή στην ειδική φορμα που θα συμπληρώσει, για την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας. Στον Παραληπτη θα κοινοποιηθεί οπωσδήποτε το ονομα  του Αγοραστή που του απέστειλε –μέσω της Εταιρείας-ως δώρο τον προιόν της συναλλαγής.
Δ) Την ανεπιφύλακτη Αποδοχή των όρων(“I accept”)  της σύμβασης πώλησης και των παρόντων όρων χρήσεως του ηλεκτρονικού καταστήματος, για τους οποίους ο χρήστης έχει προηγουμένως ενημερωθεί. Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως συνάπτεται με την αποδοχή του καταναλωτή εκ του νόμου.
Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας αναγράφεται σαφώς και ευανάγνωστα στην ιστοσελίδα μας κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.

Αποδεκτά μέσα πληρωμής θεωρούνται:

  1. i) Οι πιστωτικές κάρτες: Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποστολή της επιβεβαίωσης στον καταναλωτή, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.
    ii) Με αντικαταβολή (μόνο για αποστολές εντός Ελλαδος) τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση 4 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στα έξοδα αποστολής.

Στη περίπτωση που πελάτης έχει επιλέξει την πληρωμή προϊόντος με αντικαταβολή και για οποιοδήποτε λόγο αυτή δεν ολοκληρωθεί, εάν στο μέλλον ο ίδιος πελάτης ζητήσει την αγορά ίδιου ή άλλου προϊόντος πάλι με αντικαταβολή, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας το εάν θα προχωρήσει στην πώληση του προϊόντος λόγω της προηγούμενης συμπεριφοράς του καταναλωτή.

iii) Με κατάθεση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μας.

Ο αγοραστής  θα αναφέρει τον αριθμό της παραγγελίας του στην πληρωμή  για να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Επίσης, να  σημειωθει  ότι η παραγγελία θα διεκπεραιωθεί αφού γίνει  η πληρωμή, η οποία πρέπει να γίνει εντός 3  εργάσιμων  ημέρων από την ημερομηνια της παραγγελιας. Εναλλακτικά, θα μπορεί ο αγοραστής  να στείλει την επιβεβαίωση της πληρωμής  του  στο  shop@oroskopos.gr για την άμεση διεκπεραίωση της παραγγελίας του.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω βημάτων της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας, η Εταιρεία μας παρέχει άμεση επιβεβαίωση στον καταναλωτή της συναφθείσας σύμβασης εξ αποστάσεως, αποστέλλοντας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίγραφο της παραγγελίας (το οποίο ο καταναλωτής μπορεί να αποθηκεύσει) και το αργότερο κατά την στιγμή της παράδοσης των προϊόντων. Η ως άνω επιβεβαίωση περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται στον ανωτέρω όρο 2,
Η παραγγελία του καταναλωτή συνεπάγεται αυτομάτως υποχρέωση πληρωμής.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η πιστωτική κάρτα ως μέσο πληρωμής ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Η χρέωση της Κάρτας πραγματοποιείται μέσω του  διαδικτυακού τόπου της συνεργαζόμενης με το ηλεκτρονικό κατάστημα Τράπεζας

α) Ο Κάτοχος επιλέγει τα αγαθά, που επιθυμεί να προμηθευτεί, από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μας, μέσω του οποίου οδηγείται σε ασφαλή ιστοσελίδα της Τράπεζας, διασυνδεδεμένη με τον διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης, όπου και καταχωρεί τα ακόλουθα στοιχεία :

  1. i. To oνοματεπώνυμο και πατρώνυμο του.
  2. ii. Τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση κατοικίας του.

iii. Το αντικείμενο της παραγγελίας.

  1. iv. Τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης του αγαθού.
  2. v. Τα στοιχεία της Κάρτας του, δηλαδή το είδος (Mastercard, Visa, Visa Electron), τον αριθμό της Κάρτας και τον μήνα και έτος λήξης της ισχύος της.
  3. vi. Τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της Κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του Κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC).

Η Τράπεζα θα ενημερώνει  την Εταιρείας μας  με e-mail για την έγκριση ή όχι χρέωσης της Κάρτας.

 

Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί πώληση εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, ο καταναλωτής που κάλεσε στον τηλεφωνικό αριθμό  μπορεί να ολοκληρώσει την αγορά του πληρώνοντας μόνο με αντικαταβολή και υπογράφοντας απόδειξη παραλαβής των προϊόντων που παρήγγειλε. Η υπογραφή από τον καταναλωτή της ανωτέρω απόδειξης κατά την παραλαβή των προϊόντων από την εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) θεωρείται ως αποδοχή της προσφοράς της Εταιρείας για αγορά των προϊόντων.

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με την εταιρεία SPEEDEX για την αποστολή των προϊόντων της εντός Ελλάδος και με τα ΕΛΤΑ για αποστολές προς το εξωτερικό.

Τα έξοδα αποστολής είναι τα ακόλουθα:

1] 4 ευρώ εντός Ελλάδας

2] 8 ευρώ εκτός Ελλάδας

 

Οι αγορές προϊόντων άνω των 40 ευρώ δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής.

Επιπλέον χρεώσεις μπορεί να ισχύουν για απομακρυσμένες περιοχές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα email θα σας σταλεί προς έγκριση πριν από την αποστολή της παραγγελίας σας.

Διευκρινίζεται ότι  για παράδοση προϊόντων εκτός της ΕΕ αυτή μπορεί να υπόκειται σε τοπικούς φόρους και δασμούς εισαγωγής, με τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής , εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής.

 

Ο χρόνος παράδοσης για χώρες εντός Ε.Ε είναι 5-6 εργάσιμες ημέρες, ενώ για χώρες εκτός ΕΕ η παράδοση γίνεται εντός 10 ημερών.

 

Ειδικότερα, τα προϊόντα από καθαρό χρυσό, παραδίδονται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρα από την ημερομηνία πληρωμής.

 

Σε ειδικές κατηγορίες χειροποίητων  προϊόντων, ο πελάτης θα ενημερώνεται τηλεφωνικά για την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας του.

 

Η παραλαβή των παραγγελθέντων από τον καταναλωτή  θα αποδεικνύεται με την ανεπιφύλακτη υπογραφή από αυτόν απόδειξης παραλαβής, στην οποία θα αναγράφονται, με ευθύνη και επιμέλεια της Εταιρείας ,  τα ακριβή στοιχεία του καταναλωτή  (ιδίως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας) και της συναλλαγής.  Επίσης, θα σημειώνεται εμφανώς το συνολικό ποσό της χρέωσης και το ποσό της δόσης, εφόσον συμφωνήθηκε μεταξύ Εταιρείας  και καταναλωτή  πληρωμή με δόσεις.
Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη των παραγγελθέντων στις αποθήκες του Καταστήματος ή για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αποστολή των προϊόντων (ενδεικτικά λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), η Εταιρεία μας ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά μέσω email ή τηλεφώνου προκειμένου να της δηλώσει εάν επιθυμεί, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

 

Η Εταιρεία  υποχρεούται να εκτελεί τις παραγγελίες ή τις εντολές του καταναλωτή  με ιδιαίτερη επιμέλεια και ακριβόχρονα, σύμφωνα με τις επιθυμίες του.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφή χρημάτων:

Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την αγορά εξ αποστάσεως που έχει πραγματοποιήσει, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση, πέραν του άμεσου κόστους για την επιστροφή των προϊόντων. Η προθεσμία αυτή λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το υπό επιστροφή Προϊόν να είναι στην κατάσταση που το παραλάβατε, δηλαδή να μην έχει υποστεί φθορά ή ζημία και να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης.

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει τηλεφωνικά στο 2109472013 (αστική χρέωση) ή μέσω email στο shop@oroskopos.gr  την Εταιρεία μας για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη αγορά του προιόντος που έχει πραγματοποιήσει.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών να εκτελέσουν την εξ αποστάσεως σύμβαση ή να συνάψουν σύμβαση εξ αποστάσεως σε περιπτώσεις που υποβλήθηκε προσφορά από τον καταναλωτή.

Η Εταιρεία μας επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τα ίδια μέσα πληρωμής που  ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής είχε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων. Εάν ο καταναλωτής είχε ρητώς επιλέξει άλλο τρόπο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία μας, η Εταιρεία μας δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

 

ΙΙ. Επιστροφές προϊόντων:

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα προϊόντα στην Εταιρεία μας ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτήν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Εταιρεία μας την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, σύμφωνα με τον ως άνω όρο. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν την εκπνοή της προθεσμίας των 14  ημερολογιακών ημερών. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός αν η Εταιρεία μας έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί η ίδια με το εν λόγω κόστος ή η επιστροφή οφείλεται σε σφάλμα της Εταιρείας μας, οπότε στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει εκείνη το κόστος της επιστροφής.
Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων μόνον ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν σε άρτια κατάσταση και χωρίς να έχει αλλοιωθεί η συσκευασία του προϊόντος.
Δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σε προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων , κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή (custom made προϊόντα). Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας μας.

 

Μη παραλαβή προϊόντος:

Στη περίπτωση που ο καταναλωτής έχει δηλώσει εσφαλμένη διεύθυνση παράδοσης του προϊόντος, ο ίδιος επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής – επιστροφής του προϊόντος για την πρώτη του παραγγελία και στη συνέχεια η Εταιρεία μεριμνά για την εκ νέου αποστολή του προϊόντος στην ορθή διεύθυνση.

Στην περίπτωση που είναι εσφαλμένη η διεύθυνση παράδοσης του προϊόντος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο καταναλωτής δεν ολοκληρώσει την αγορά του με αντικαταβολή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας το αν θα δεχτεί στο μέλλον ξανά  παραγγελία από τον ίδιο καταναλωτή.

Στη περίπτωση που δεν έγινε παραλαβή προϊόντος από τον καταναλωτή λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας που αναλαμβάνει την παράδοση των προϊόντων, η Εταιρεία επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και φροντίζει για την ορθή παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τια τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων, καθώς και για την ενημέρωση που η ίδια παρέχει μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα στα προϊόντα τα οποία διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, για τα οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι κατασκευαστές/ προμηθευτές αυτών, ούτε για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στους πελάτες από την χρήση ή την επαφή με αυτά. Διευκρινίζεται ότι οι πελάτες θα πρέπει να μεριμνούν για την προφύλαξη / διατήρηση των προϊόντων ώστε αυτά να μην έρχονται σε επαφή με κολώνιες, τη θάλασσα ή τοξικά υλικά. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την αλλοίωση των προϊόντων αν δεν τηρούνται τα ανωτέρω.

 

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και προστασία των πελατών από την αγορά/ χρήση αυτών. Στη περίπτωση που προϊόν πωλείται με εγγύηση του κατασκευαστή/ προμηθευτή, ο πελάτης υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή/ προμηθευτή για θέματα που αφορούν το προϊόν.

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:
Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

 

ΤΥΧΟΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ:
Εάν κάποιος εκ των παρόντων όρων χρήσης καταστεί άκυρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία  θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει τον άκυρο όρο με έναν άλλον έγκυρο, ο οποίος όμως θα έχει το αυτό περιεχόμενο και ουσία με τον κριθέντα ως μη νόμιμο ή άκυρο όρο.

 

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η παράλειψη ή ανοχή εκ μέρους της Εταιρείας μας να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες όρους, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή τροποποίηση των παρόντων όρων. Καμιά τέτοια ανοχή ή παράλειψη δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσμευση κατά της Εταιρείας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτής.

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της,  αν η παράλειψη αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. Ενδεικτικά ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας, θεωρούνται ο πόλεμος (κηρυγμένος ή μη), επανάσταση, εισβολή, λαϊκή αναταραχή ή εξέγερση, σαμποτάζ, απεργίες, ανταπεργίες ή μέτρα και απαγορεύσεις από τις αρχές, εμπάργκο, επιβολή στρατιωτικού νόμου, μποϋκοτάζ, πυρκαγιά, σεισμός, επιδημία, ξηρασία, χιονοθύελλα ή άλλη φυσική καταστροφή και παρόμοιας φύσης περιστατικά, τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο που προκαλούνται από τρίτους  και οτιδήποτε άλλο έχει πάγια νομολογηθεί από τα ελληνικά δικαστήρια ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας. Η ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας δύναται να έχει ως συνέπεια την αναστολή λειτουργίας των παρόντων όρων για εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης του καταναλωτή.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

 

Οι παρόντες όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας και γενικώς οι συναλλαγές που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών της διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία των παρόντων όρων θα λύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών, που καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:
Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του παρόντος διαδικτυακού τόπου (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, τεχνολογία, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, κείμενα, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκμετάλλευση εμπορική των υπηρεσιών ή / και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην Εταιρεία  είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και / ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή  φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.

 

Ο καταναλωτής αποδέχεται και συμφωνεί ότι φέρει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη για την έρευνα, υπεράσπιση, διευθέτηση και την αποκατάσταση κάθε αξίωσης ή αγωγής για παραβίαση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή για κάθε άλλη ζημιά που θα προκληθεί από την χρήση ή την πρόσβαση στο περιεχόμενο από τον ίδιο.

 

Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά και σαφώς, η Εταιρεία  δεν παραχωρεί στο χρήστη άλλα ρητά ή υπαινισσόμενα δικαιώματα και όλα τα δικαιώματα επί του διαδικτυακού τόπου που δεν παραχωρούνται ρητώς από την Εταιρεία  στο χρήστη διατηρούνται από την ίδια.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία  χρησιμοποιεί μεθόδους ασφαλούς επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου με τον καταναλωτή  και με την Τράπεζα, τόσο κατά την αποστολή της παραγγελίας ή της χρέωσης του καταναλωτή , όσο και κατά την καταχώριση  των προσωπικών του δεδομένων και των στοιχείων της Κάρτας του, όπως ενδεικτικά μεθόδους κρυπτογράφησης, πιστοποιητικό από τρίτο έμπιστο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο φιλοξενούνται δεδομένα σχετικά με την χρέωση της πιστωτικής κάρτας του καταναλωτή μέσω διαδικτύου για τις αγορές του.

Η Εταιρεία  έχει λάβει από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίηση αναφορικά με την εκ μέρους της τήρηση των διεθνών προδιαγραφών για την ασφάλεια των συναλλαγών που διενεργεί μέσω πιστωτικών καρτών.

 

Για την ασφαλή πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών των πελατών μας με αυτό, η Εταιρεία μας λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, όπως παραδείγματος χάρη τα υψηλά επίπεδα κρυπτογράφησης τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer) που τίθενται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια εισαγωγής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που προσφέρουν κωδικοποιημένη επικοινωνία.

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS)

Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτα πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαδικτυακός τόπος για το περιεχόμενό τους και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου των επικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί.

 

Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος δεν δεσμεύεται ούτε ευθύνεται για την ορθότητα, την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και είναι σύμφωνος ή αποδέχεται αυτούς.

 

Call Now Button

To shop.oroskopos.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα Πολιτική προστασίας δεδομένων