Πολιτική προστασίας δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν περιγράφει την πολιτική που εφαρμόζεται επί της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/ μελών / πελατών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (εφεξής ως «το ηλεκτρονικό κατάστημα»), καθώς και των δεδομένων κίνησης.

 

Οι επισκέπτες/ μέλη/ πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα πολιτική και να το επισκεπτούν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους όρους του παρόντος. Η αποδοχή της παρούσας πολιτικής από τους επισκέπτες/ μέλη/ πελάτες συνιστά ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεση τους για την συλλογή, αποθήκευση, καταχώριση, διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται παρακάτω.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το ν. 2472/1997 είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Θησέως 280 (εφεξής «Newsphone Hellas SA»).

 

Είδος δεδομένων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας :

 

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της NEWSPHONE HELLAS SA και για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/ μελών / πελατών:

το ονοματεπώνυμο,

η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα,

ο αριθμός του τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού) και

η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/ μέλος/ πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος επιλέξει την πιστωτική κάρτα ως μέσο πληρωμής, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία εισάγονται σε ασφαλές και πιστοποιημένο περιβάλλον της τράπεζας:

  1. i. To oνοματεπώνυμο και πατρώνυμο του.
  2. ii. Τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση κατοικίας του.
  3. v. Τα στοιχεία της Κάρτας του, δηλαδή το είδος (Mastercard, Visa, Visa Electron), τον αριθμό της Κάρτας και τον μήνα και έτος λήξης της ισχύος της.

Τα στοιχεία της κάρτας του δεν αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της NEWSPHONE HELLAS SA.

Η NEWSPHONE HELLAS SA δεν αποθηκεύει είτε ηλεκτρονικά, είτε εγγράφως, στοιχεία που σχετίζονται με την CVV/VISA ή CVC/MC της Κάρτας του Κατόχου.

Η NEWSPHONE HELLAS SA δεν χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό πέραν της πραγματοποίησης της συγκεκριμένης κάθε φορά συναλλαγής.

Επίσης συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται στα αρχεία εγγραφών (log files) του διακομιστή (server) του παρόντος διαδικτυακού τόπου, πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες/ μέλη/ πελάτες (cookies), η IP (internet protocol) διεύθυνση, δεδομένα κίνησης και ειδικότερα, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και η διάρκεια της σύνδεσης με τον διαδικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι όλες οι ανωτέρω πληροφορίες που αποθηκεύονται στα αρχεία εγγραφών του διακομιστή (server) του διαδικτυακού τόπου αφορούν αποκλειστικά την διασύνδεση του επισκέπτη/ μέλους/ πελάτη με τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνονται και δεν αποθηκεύονται πληροφορίες που αφορούν την διασύνδεση του επισκέπτη/ μέλους/ πελάτη με άλλους διαδικτυακούς τόπους.

H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον πάροχο (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/ μέλους/ πελάτη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον διαδικτυακό τόπο.

 

Η εταιρεία τηρεί Αρχείο με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των επισκεπτών/ μελών / πελατών σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Διευκρινίζεται ότι εάν ο επισκέπτης/ μέλος/ πελάτης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletters) και εν γένει προωθητικά μηνύματα αναφορικά με τις προσφορές και υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και με τα νέα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να το δηλώσει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) να επιλέξει το σχετικό κουτί επιλογής (check box) κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο δηλώνοντας τον τηλεφωνικό αριθμό ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον/την οποίο/α επιθυμεί να επικοινωνεί μαζί του η NEWSPHONE HELLAS SA.

(β)  να δηλώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email)   (newsletter list)

Η διαγραφή (unsubscribe) από την λήψη newsletters γίνεται ως εξής:

(α) μέσω της επιλογής «διαγραφή» που υπάρχει σε κάθε newsletter ή

(β) καλώντας στον αριθμό 2109472013 ή

(γ) αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop@oroskopos.gr .

 

Σκοπός της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδομένων κίνησης :

 

Σκοπός της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

α/ η αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων

β/ η αποστολή προωθητικών μηνυμάτων στην περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα του επισκέπτη/ μέλους/ πελάτη

γ/ η παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης

δ/ η εκκαθάριση των οφειλών των πελατών

 

Σκοπός της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων κίνησης είναι

  • η ανίχνευση απάτης
  • η χρέωση των πελατών
  • στατιστικοί λόγοι
  • η εξυπηρέτηση πελατών

 

Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του διαδικτυακού τόπου (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

 

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδομένων κίνησης:

 

Αποδέκτες των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των επισκεπτών/ μελών / πελατών και  των δεδομένων κίνησης είναι :

Α) συνεργαζόμενα με τον διαδικτυακό τόπο νομικά πρόσωπα και το προσωπικό τους

Β) οι αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με σκοπό τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994.

 

Διευκρινίζεται ότι η NEWSPHONE HELLAS SA δεν εγγυάται για τον τρόπο χρήσης των δεδομένων από τους ανωτέρω αποδέκτες και ουδόλως ευθύνεται έναντι των υποκειμένων των δεδομένων για την τήρηση ή μη του νόμου από αυτούς όσον αφορά στα δεδομένα τους.

 

Έκταση της επεξεργασίας :

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή,  καταχώριση, αποθήκευση και διαβίβαση τους στους αναφερόμενους ανωτέρω αποδέκτες για τους σκοπούς επεξεργασίας.

Διάρκεια διατήρησης δεδομένων :

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/ μελών / πελατών, καθώς και τα δεδομένα κίνησης διατηρούνται από τη NEWSPHONE HELLAS SA μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας. Τα δεδομένα κίνησης διατηρούνται για όσο χρόνο ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων :

 

 

COOKIES

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου/ ηλεκτρονικού καταστήματος δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/ μελών / πελατών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ μέλους/ πελάτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ μέλους/ πελάτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Αποθηκεύουν ρυθμίσεις και επιλογές που ο επισκέπτης/ μέλος/ πελάτης έχει ήδη κάνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων του στο ηλεκτρονικό  κατάστημα και να διευκολύνουν την NEWSPHONE HELLAS SA στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο επισκέπτης/ μέλος/ πελάτης κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επίσης, τα cookies είναι είτε παροδικά είτε μεγάλης διάρκειας. Ειδικότερα, τα παροδικά cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του επισκέπτη/ μέλους/ πελάτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα και διαγράφονται με την έξοδο του από αυτό. Τα cookies μεγάλης διάρκειας αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του επισκέπτη/ μέλους/ πελάτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να διαγραφούν από τον επισκέπτη/ μέλους/ πελάτη.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο επισκέπτης/ μέλος/ πελάτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση ή να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει ήδη αποθηκευμένα  cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ μέλος/ πελάτης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Υποχρεώσεις χρηστών

 

Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων από τους επισκέπτες/ μέλη/ πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι επισκέπτης/ μέλος/ πελάτης καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων, έχει δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του επισκέπτη/ μέλους/ πελάτη.

 

 

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας

 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Στα δεδομένα έχει πρόσβαση μόνον ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της NEWSPHONE HELLAS SA. Λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων κατά τυχαίας ή παράνομης καταστροφής τους ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης αποθήκευσης, επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποκάλυψης.

 

Η Newsphone Hellas χρησιμοποιεί μεθόδους ασφαλούς επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου με τον επισκέπτη/ μέλος/ πελάτη και με την Τράπεζα (στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η πιστωτική κάρτα ως μέσο πληρωμής), κατά την καταχώριση  των προσωπικών του δεδομένων και των στοιχείων της Κάρτας του, όπως ενδεικτικά μεθόδους κρυπτογράφησης, πιστοποιητικό από τρίτο έμπιστο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο φιλοξενούνται δεδομένα.

 

Η Newsphone Hellas έχει αναπτύξει συστήματα / τεχνικές / διαδικασίες για τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης, όπως : δυνατότητα ip blocking και anti – fraud monitoring system.

 

Όσον αφορά την τήρηση από την Newsphone Hellas δεδομένων πελατών και συναλλαγών και στοιχείων καρτών σε ηλεκτρονική μορφή, αυτή γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας PCI, DSS, AIS που καθορίζουν τα Διεθνή Συστήματα Πληρωμών.

Οι επισκέπτες/ μέλη/ πελάτες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν, άμεση ή έμμεσα, τον προσωπικό τους αριθμό ΡΙΝ, οποτεδήποτε τίθεται θέμα χρησιμοποίησής του.

Η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους επισκέπτες/ μέλη/ πελάτες μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Οι επισκέπτες/ μέλη/ πελάτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις της πολιτικής.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων έχει κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Κυριακή Ανωμερίτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά 66.